قوانین و مقررات زوم بازار

تایید و پرداخت فاكتور توسط خریدار به منزله تایید تمامی موارد در بخش مقررات سایت اپیکوی می‌باشد.